?

Log in

No account? Create an account

March 2007

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com

Previous 10

Mar. 1st, 2007

pomirenje versus odšteta

Stav

Kako je lako suprotstaviti osobe jedne protiv drugih. Kako je lako zbiti redove. Dovoljno je da međunarodni sud, pod zastavom pravednosti, puna dva sata čita presudu, i retorika neprijateljstva je oživjela. Sigurna u sebe, nezaustavljiva i u stalnom usponu.

Nevina - pod efektivnom kontrolom

Nije spriječila genocid - genocid u Srebrenici

Tu su vojske političara koji nanovo nižu riječi duž boli: Srebrenica, Omarska, Sarajevo,... ili kolektivni identitet: srpski narod postaje subjekt. Dok država Srbija, realnost srpske države tokom godina bosanskohercegovačkog-ex jugoslavenskog rata (u zavisnosti od retorika: civilni rat <-> agresorski rat), postaje nedohvatljiva stvarnost, lična odgovornost pojedinih, ONIH.

Jedna strana vrišti na nepravdu i beščašće, druga odiše s olakšanjem i uzdiže glavu časnika.

I eto istrošene institucije kao što su Ujedinjene Nacije, koja riskira da svojom istinom uključi i nas, kao stranku, u jednu presudu u kojoj, koa društvenoj opoziciji, nam nikada nije ni bilo dozvoljeno da učestvujemo, iz čega, kao družtvena alternativa, smo bili izbačene i sistematski ignorisane svaki put kada smo pokušale da spriječimo, zaustavimo, ograničimo i sada poboljšamo.

Zamka onoga ko živi presudu sa srpske strane je da se osjeti pobjednikom presude, pokušavajući da objasni zašto je pravična. Zamka onoga ko se osjeća bosancem&hercegovcem je da negira presudu, da je optužuje za nepravdu kao prepredstavnik mrtvih.

U ovoj igri strana se dešava strašno nasilje koje sve nas može staviti na gomilu: aktiviste/ice, otporaše/ice i kritičare/ke, svih godišta bez obzira gdje se nalaze. Kao publika dovedena u šablon talk show-a.

Tabu

Odluke kao ova od strane Međunarodnog Suda Pravde imaju efekat bombe koja, jednom kada eksplodira, stvara oko sebe krug nepremostive tišine. To je tabu smrti, njeno postojanje prije bombe i nakon.

Buka, koja slijedi, je od političara. Neprilagodljiva i organizovana, sofisticirana i populistička, stvorena da prekrije tišinu razmišljanja hiljada osoba koje pokušavaju, i imaju potrebu, da stvore svoj stav prema ovoj presudi. Traže je u svojim životima, vide je u očima svojih prijatelja: tužnim kao mi ili sretnim kao oni. Buka služi da potakne još više buke, da se pomisli da nakon presude ne postoji ništa, osim priče, podrške i protivljenja. Naša tišina postaje tabu i kao takav mora biti prekinut.

U društvenoj zajednici tabu je stroga zabrana, koja se tiče određenih vrsta ponašanja i običaja, proglažena svetom i zabranjenom. Prekršiti tabu se obično smatra omraženim i vrijednim prijekora od strane društva. (Wikipedia – Italia)

Upravo zbog toga je potrebno rušiti tabu, reći glasno šta od ove presude boli a šta tješi. Dakle, nastaviti i preći krug mukle tišine. Govoriti s drugim/drugom, zabilježenim u ovoj međunarodnoj presudi, koji je kao i mi zarobljen tabuom sopstvene zajednice.

Dan presude je za mene bio samo ponedeljak, sve mi se pomjerilo za sutradan, kolega je bio taj koji me podsjetio, nametnuo evidentno. Efekat je bio, i biće, bolan. Morala sam sve zaustaviti, prekinuti, predahnuti a zatim slušati, čitati, slušati, razgovarati, puno pričati i ponovo ostati u tišini.

Rana ne boli zbog presude koja je ni više ni manje nego „hronika najavljene smrti“. Stvarna rana, iznenađujuća po svojoj normalnosti, je što moj kolega i ja ne osjećamo isto. Unatoč svemu razvojeni smo tankom linijom života stvorenih duž nejasnih ali postojećih odredišta naših zajednica, jezičke pripadnosti, porodice, osjećaja.

Za mene rana nije zbog presude, ili bolje reći i od toga, ali ona čini dio onih rana koje međunarodne institucije, zamišljeni garanti nečega, zadaju građanima. Stvarnu ranu zadaje ono što ova presuda tvori: simetričnu logiku, vir koji od odštete, ili njenog izostanka, stvara centar polemike.

Pomirenje

U ovoj utrci sukob između simboličkog, biti državljanin jedne zemlje – Srbije, i smrti jedne ne-države kao što je Bosna i Hercegovina, eksplodira i mi zauzimamo svoje stavove. Civilizirano ali neizbježno. Ja sam ovdje na strani mrtvih, sa ove strane priče, on je s druge strane, građanin koji riskira biljeg sramote.

Ova moja bol i njegov dah olakšanja su me prenerazili i pomogli mi da uočim klopku. Ovu presudu nismo donijeli niti on niti ja. Što više razmišljam sve više mi se čini da je BiH – Srbija kao nekadašnje finale u nogometu, nakon produžetaka i penala, o pobjedniku se odlučuje bacajući novčić u zrak.

Ali nakon bačenog novčića, kada igrači odu u svlačionice i svako od njih bude isplaćen za svoje učešće u utakmici, publika na tribinama ponovo proživljava utakmicu, pokušava identificirati ovu ili onu akciju ali na kraju očajna, usijane glave vidi let novčića do trenutka kada, za uvijek, ne padne na zamlju.

Dobro, ne želim biti na tim tribinama, ne želim biti navijač/ica ove utakmice. Ne želim biti primorana da gledam u nedogled prevrtanje u posljednjem letu, ne želim raspravljati satima, danima, mjecima kako je taj let mogao/trebao završiti. I znam da ne želi niti moj prijatelj. Razgovarali smo, išli smo i u detalje. Priznali smo našu različitost, prepoznali smo je, uočili. I na toj granici će se biti, i mora, dok se ne istopi zbog naše sposobnosti ili nemara.

Moj tabu je srušen i sada mogu reći da me/nas se ta presuda ne tiče. Ta presuda pripada jednom načinu opisivanja svijeta, odlučivanja o svijetu i osobama, koji nam ne pripada. Ta presuda čini dio svijeta odšteta. Za mene, običnu osobu, koja živi uobičajeni život, to malo znači, osim da postanem krdo. Potrebno mi je više, imam potrebu da izađem iz ove dvojne logike kojom političari, lokalni i međunarodni, tako dobro upravljaju.

Moja potreba je da izađem iz začaranog kruga i pokušam da ponovo-usaglasim moje ideje sa idejama mog prijatelja, ne krećući od ko je u pravu već od nas samih. Od činjenice da želimo biti prijatelji. Od činjenice da je svako od nas svjestan svog grumena identiteta i ne želi tome pridavati previše važnosti. Ponovno-usaglasiti nas s onim drugim. Izaći iz spirale ko je u pravu i predložiti novu paradigmu. Bez ekumenizma, pomodarstva pacifizma niti dobrote već deklaracija namjera: praksa građanske politike.


Dosta sa logikom pomirenja nametnutom od strane društva koje samo glumi da je u stanju da rukovodi pravdom, koje od nas neprekidno zahjeva da budemo stranka u procesu, da bi nas pomotom suočili ... jednu protiv druge. Ratovi ubijaju, uništavaju i razdvajaju. Nijedan sud ne može vratiti vrijeme prije smrti, prije uništenja.

Moć nadoknađivanja nije u presudi jednog sudca ... koji zamišlja sebe kao super partes. Nadoknada nije u presudi već u priznanju odštete, osuđivanju štete. Jedini sud koji je do danas na neki način znao ponuditi pravdu je Komisija za istinu i pomirenje Južne Afrike. Sud, u kojem svjedočenje i dobrovoljno prijavljivanje postaju javno, simboličko i pravno, priznanje onoga što se desilo, imajući u svojim ovlastima predviđenu i amnestiju. Sud čija svrha je istina, pomirenje ljudi, a ne osuda/pomilovanje izvučeno iz apstraktnih pravila prava.

Takav sud, pravac finaliziran pomirenjem a ne odštetom, se vjerovatno nikada neće desiti na Balkanu, mjestu ugušenom okrutnim i sofisticiranim zapadnjaštvom.

Neovisno od toga ovo je moj/naš most. Most koji će mi/nam omogućiti da govorim/o. Bez mržnje.

Feb. 28th, 2007

riconciliazione vs riparazione

Posizionamento
Come è facile mettere le persone le une contro le altre. Come è facile fare serrare le file. Basta un tribunale internazionale che sotto la bandiera della giustizia legga per due ore una sentenza ed ecco che la retorica del nemico parte. Sicura, inarrestabile in crescendo.

Nevina (innocente); pod efektivom kontrolom (sotto il controllo effettivo),
Nije sprijecila genocid (non ha impedito il genocidio); genocid u Srebrenici (il genocidio di Srebrenica)

Ed eccole le armate dei politici che nuovamente affilano le parole lungo l'esperienza del dolore: Srebrenica, Omarska, Sarajevo, .. o l'identità collettiva: il popolo Serbo diventa il soggetto. Mentre lo stato serbo, la realtà dello stato serbo degli anni delle guerre bosniache o ex-yugoslave (a seconda delle retoriche: guerra civile vs aggressione), diventa una realtà labile, una responsabilità personale di alcuni, di quelli: ONI.

Una parte grida all'ingiustizia ed al disonore, l'altra tira un sospiro di sollievo e solleva il capo con onore.

Evviva ecco che un'istituzione consumata come UN, rischia con il suo verdetto, di iscrivere anche noi come parti in un giudizio a cui, da opposizione civile, non ci è mai stato permesso di partecipare, da cui, come alternativa civile, siamo state espulse ed ignorate sistematicamente ogni volta che abbiamo tentato di prevenire, fermare, limitare ed ora risanare.

La trappola di chi sente la causa serba, è quella di divenire campione della sentenza, cercando di spiegare perchè è giusta. La trappola di chi si sente bosniaco è quella di rinnegare questa sentenza, di accusarla di ingiustizia in quanto campione dei morti.

Che terribile violenza questa, rischiare di essere ammassate anche noi: attiviste e resistenti di tutte le età e luoghi in questo gioco delle parti. Come un pubblico convocato dentro il format di un talk show.

Tabù
Decisioni come quelle della corte internazionale di giustizia hanno l'effetto di una bomba che una volta esplosa estende intorno a se un largo inattraversabile cerchio di silenzio. E' il tabù della morte, il suo stare fra il prima della bomba ed il suo dopo.

Il rumore, che segue, invece è quello dei politici. Inflessibile ed organizzato, sofisticato e populista inteso a coprire il silenzio di riflessione di molte migliaia di persone che stanno facendo i conti con questa sentenza. La scrutano nel fondo delle proprie vite, la guardano negli occhi dei propri amici: quelli tristi come noi o felici come loro. Il rumore serve ad incitare ancora più rumore, a far credere che oltre la sentenza non via sia nulla, che essa vada discussa, combattuta o sostenuta. Il nostro silenzio diventa tabù e come tale deve essere rotto.

In una società umana un tabù è una forte proibizione (o interdizione), relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata "sacra e proibita". Infrangere un tabù è solitamente considerata cosa ripugnante e degna di biasimo da parte della comunità. (Wikipedia)

Ed è proprio per questo, che è necessario, rompere il tabù, dire ad alta voce cosa di questa decisione ferisce o cosa di questa decisione solleva. Quindi proseguire e attraversare il cerchio di questo silenzio assordante. Parlare all'altr@ eccellente, coscritta in questo verdetto internazionale e come noi assediata dal tabù della propria comunità.

La mattina del verdetto per me era solo un lunedì, avevo spostato tutto al giorno dopo, è stato un mio collega a ricordarmelo ad impormene l'evidenza. L'effetto è stato e sarà di puro dolore. Ho dovuto fermarmi, interrompere, prendere fiato e poi ascoltare, leggere, ascoltare, parlare, straparlare, e nuovamente restare in silenzio.

La ferita non arriva dal giudizio che è ne più ne meno che “cronaca di una morte annunciata”. La ferita vera, quella sorprendente per la sua normalità è scoprire che io e il mio collega non sentiamo allo stesso modo. Che nostro malgrado siamo separati da una linea sottile che sono le nostre vite costruite lungo le linee vaghe ma comunque esistenti delle nostre comunità siano esse di appartenenza linguistica, affettiva, familiare.

Quindi la ferita per me non arriva dal giudizio, o meglio c'è anche quella, ma essa fa parte di quelle ferite che le istituzioni internazionali, immaginate garanti di qualcosa, danno ai cittadini. La vera ferita, arriva da quello che questo giudizio genera: una logica simmetrica, un vortice che fa della riparazione del danno o della sua mancata riparazione il centro del dibattito.

Riconciliazione
E in questa gara lo scontro fra il simbolico essere cittadino di un paese, la Serbia e le morti di un non-paese come la BosniaHerzegovina esplodono e noi ci posizioniamo. Civilmente ma inevitabilmente. Io sono qui dal lato delle morti, dal lato di questa storia, lui è dall'altro lato, cittadino a rischio di marchio d'infamia.

Questo mio dolore e questo suo sollievo mi hanno ammutolita e mi hanno fatto sentire il rischio ed identificare la trappola. Questo non è né il mio, né il suo giudizio. Più ci penso e più mi pare che Bosnia vs Serbia sia come come il finale di una vecchia partita di calcio, quando  dopo i supplementari ed i rigori si decide lanciando in aria una monetina.

Ma dopo la monetina, quando le squadre tornano negli spogliatoi e ognuno prende il compenso dovutogli per avere partecipato alla gara, il pubblico sugli spalti rivive la partita, cerca questa o quella azione ed alla fine esasperata o esaltata rivede il volo della moneta fino al momento in cui, per sempre, cade a terra.

Bene, non voglio stare su quegli spalti, non voglio essere pubblico di questa partita. Non voglio essere costretta a guardare in eterno la moviola dell'ultimo volo, non voglio stare a discutere ore, giorni, mesi di come quel volo avrebbe dovuto/potuto essere. E so che non lo vuole neanche il mio amico. Ci siamo parlati, siamo andati a fondo. Abbiamo ammessa la nostra differenza, l'abbiamo riconosciuta. E' là ci sarà ci deve essere fino a quando si dissolverà per nostra abilità o per incuria.

Il mio tabù è rotto e adesso posso dire che quel verdetto non mi/ci riguarda. Quel verdetto appartiene ad un modo di descrivere il mondo, di decidere del mondo e delle persone che non ci appartiene. Quel giudizio fa parte del mondo delle riparazioni, della compensazione del danno. Per me che sono una persona comune , che vive una vita comune, questo serve a poco, se non a farmi gregge. Ho bisogno di molto di più, ed ho bisogno di uscire da questa logica binaria che i politici locali e internazionali gestiscono così bene.

Ho bisogno di uscire da questo cerchio e tentare di ri-conciliare le mie idee con quelle del mio collega, partendo non da chi ha ragione, ma da noi. Dal fatto che vogliamo essere amici e non vogliamo essere nemici. Dal fatto che ognuno di noi è consapevole del proprio grumo identitario e non vuole fare di questo una questione importante. Ri-conciliare dunque l'idea di noi con quella dell'altr@. Uscire dalla spirale di chi ha ragione e proporre un nuovo paradigma. Niente ecumenismo, niente pacifismo di maniera, niente buonismo ma una dichiarazione di intenti: una pratica di politica civile.

Basta con le logiche della riparazione imposte da una società che ha bisogno di fare credere di essere capace di amministrare giustizia, che chiede continuamente di farci parti in causa, per schierarci poi l'una di fronte all'altra, l'una contro l'altra. Le guerre uccidono, distruggono e dividono. Nessun tribunale può fare tornare il tempo a prima della morte, della distruzione.

Il potere riparatore non sta in un verdetto dato da un giudice ... che immagina se stesso super partes. La riparazione non sta nel verdetto, ma nel riconoscimento del danno, nella denuncia del danno. L'unico tribunale che ad oggi abbia in qualche misura saputo dare giustizia è quello della Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sud Africa. Un tribunale dove la testimonianza, l'autodenuncia divengono riconoscimento simbolico e giuridico di quanto accaduto fino a prevedere l'amnistia fra i suoi strumenti. Un tribunale la cui finalità è la verità, la riconciliazione delle persone, non un giudizio tirato seguendo le regole astratte del diritto.

Un tribunale così, un percorso finalizzato alla riconciliazione delle persone e non alla riparazione del danno forse non avverrà mai nei balcani, luogo strozzato da un'occidentalizzazione feroce e sofisticata.

Indipendentemente da ciò questo è il mio/nostro ponte. Quello che mi/ci permetterà di parlare. Senza rancore.

Feb. 26th, 2007

bosnia herzegovina - serbia: nitko nije kriv (!)

International court of justice, nome inappropriato. Le corti dispensano e giudicano secondo diritto, non secondo giustizia. La giustizia è una compensazione materiata e metafisica che le vittime non godono mai, o perlomeno assai raramente.

Ho sempre saputo che il verdetto finale sarebbe andato nella direzione in cui è andato. Eppure questo non ha diminuito il dolore di ascoltarlo, leggerlo, comprenderlo. Il sistema internazionale di giustizia è, ne più ne meno che la proiezione di questo mondo, dove i poteri decidono secondo la ragione dei potenti.

Dec. 1st, 2006

it time and again ... la bosnia ... le bosniache ... le centrali idroelettriche e me stessa

(premessa)

Il qui e l'adesso, ovvero un promemoria al vero gabbiano jonathan livingston che vive nel profondo di noi tutte.
Stare dentro un paese, assediato dal negativo di sè, può aiutare a perdere la dimensione del perchè restare, tanto dentro il paese, che dentro se stesse.

A me sicuramente questo è avvenuto adesso e prima; periodicamente dispersa come se, in mancanza di essenza, avessi allungato il profumo con l'acqua nell'illusione di farlo durare più a lungo.

Se a questo aggiungo che non uso profumi, da sola mi rendo conto di come il labirinto mi abbia intrappolata. Così, per uscirne, non c'è che da esercitare una magia zen, e capire che per arrivare dovunque vogliamo andare, si deve essere già là.

Una volta fatta la magia so di essere in bosnia, nella mia casa, fra la mia gente.

Una volta fatta la magia è come sapere che le questioni di dayton non mi riguardano, le identità collettive ed etniche sono una nebbia densa fatta per farci andare fuori strada e che la questione della cittadinanza è legata ad uno stato di fatto più che di diritto.

Dato che il diritto protegge Dayton, protegge i popoli costituenti, autorizza la concessione a ditte fantasma per la costruzione di centrali idroelettriche lungo i più bei corsi d'acqua della bosnia dalla Neretva, alla Vrbas, Drina e via discorrendo.

Proprio per questo vale la pena di dire che un paese senza cittadine è riuscito ad eleggere un presidente (uno dei tre) rinnegando la linea di diretta ascendenza ed esclusività etnica. Eh già perche il neo presidente eletto è stato votato da non-croate; non-musulmane (non-bosnacche), non-serbe non-altre-ostalo-resto, ovvero da quella strana e inesistente classe, che pur non esistendo ha deciso di esistere, ed ha, grazie ad una magia zen, creato le cittadine ed i cittadini, i/le bosniache.

Una piccola magia che dice per arrivare bisogna già esserci. Dunque anche io sono qui, l'ora e l'adesso di me stessa.

Nov. 18th, 2006

questioni costituenti

.questa notte sono sola.

dentro la mia coerenza si affannano certificazioni di vari amori
quello per una città che mi abbia vista nascere
per una città che mi veda andarmene
e per quella città, più inquietante di tutte, che mi vedrà tornare

.questa notte sogno sola.

dentro le porte chiuse del mio sonnno
affermo le cittadinanze negate
le loro essenze, un non-essere territoriale
che allaga e si allarga affondato di frontiere

.questa notte sento sola.

la musica che non ascolta oltre se stessa
che ripete marce trionfali sulle morti dei vinti
che apre e chiude telegiornali
e che, a basso indice d'ascolto, assolve i criminali
licenzia le vittime con sorriso di circostanza
e stabilisce rimborsi alla voce
perdita di una mano, una gamba, un occhio, un cuore

.questa notte vivo sola.

innaturale come l'acqua gasata
settoriale come le squadre di calcio
inevasa come una bolletta in scadenza
fredda e distanziante come un computer spento

questa notte lavoro sola.

immersa nella mia rete cerco tracce
affidata alle lingue diverse che mi ostacolano
ricostruisco e connetto assensi molteplici
immagino giorni di numeri ed euro
dollari di sicurezza per la gente che amo
e iniqua, inquieta e negata insisto oltre la notte
raggiungo le spalle del giorno contro il quale dovrò buttarmi

.......

questa notte che non comincierà
, finita da me,
rimane la notte in cui avrei potuto essere
il corpo protetto che non sono.

Nov. 9th, 2006

la notte dei cristalli

una notte dolorosa come le schegge di vetro che si infilano dentro la pelle e sotto le unghie.
Una notte metafisica anche per questo mio paese bosniaco preda di un apartheid internazionalizzato e reso legge, costituzione di uno stato.

Uno stato di fatto con il diritto dei pochi ad arricchirsi

Jun. 23rd, 2006

dosta - basta - enough (cronaca)

Nove e dieci giugno il fine settimana di dosta.
Alle 12.00 cominciano a riunirsi i/le partecipanti per l'usuale manifestazione/sfilata lungo le strade che dal Parlamento portano al centro e viceversa.
E' un sabato importante, questo del dopo-concerto. Servirà a verificare se il boom di partecipazione del 3 giugno può ripetersi  o almeno contribuire a consolidare la presenza di DOSTA.
La manifestazione conferma ... ci sono nuovi volti, generazioni e stili diversi che traspaiono dai vestiti.

Il gruppo tiene e sfila, scandisce slogan e resiste, un altro sabato passa fra le strade di un Sarajevo scavata in attesa dell'asfalto fresco che ogni elezione sembra portare con se.
E si, perchè ad ottobre la Bosnia Erzegovina va al voto e questo ha come sempre,in tutti i sud del mondo, fatto scattare i lavori di pavimentazione e ripavimentazione delle strade. La città soffre ingolfata di pioggia ma i politici sorridono alla prova evidente del proprio impegno.

Sabato 17 giugno, un altro sabato questa volta scandito dal sole. Alle 12 la musica forte e gridata, davanti allo spiazzo(plato)  del parlament  cominciano ad arrivare alla spicciolata i/le manifestanti. si aspetta fino a quando il gruppo parte. Una manifestazione che si snoda lungo il tracciato di sempre è che annovera viaggiatori e viaggiatrici che di Sarajevo hanno voluto guardare e partecipare anche questo.

Il lungo giro sotto un caldo afoso è duro per i/le bimboline/i al seguito. Madri e padri stentano a tenere il passo del gruppo e alla fine rallentano e chiudono come ultimi sorridendo e pensando a come fare ad esserci mantenendo il doppio ruolo di aspiranti cittadine/i del paese che ancora non c'è e genitori presenti... una ricerca lunga.

Venerdi 23 giugno un fuori scena: una festa di musica nello spazio aperto di fronte alla Skupstina.
Una maniera di mantenere viva la voglia di essere se stesse, di continuare a vivere le manifestazioni come un momento di resistenza e protesta ma anche come un modo per costruire relazione, per fare gruppo.

Nel frattempo si preparano nuove azioni che hanno nel simbolico il loro momento.
Dosta non è in corsa per le elezioni piuttosto è in corsa per matenersi all'altezza di se stessa. Per continuare ad essere creativa e a parlare alla gente restando gente senza diventare partito.

Una corsa difficile e piena di ostacoli. Esserci ogni sabato comunque è la prima promessa di resistenza che richiede di essere confermata affinchè chiunque abbia voglia di dire dosta con la propria voce, corpo, faccia, sappia che basta andare davanti alla Skupstina alle 12.

Mantenere e rinnovare la promessa è solo il primo passo. Guardarsi attorno con lucidità e trasparenza, contando chi si aggiunge e sapere per quale dosta si è attivat@ è un altro passo. Continuare a pensare e accettare la sfida di uscire da Sarajevo per andare a Mostar e verificare la difficoltà di una città diversa e ancora più diffidente, con una sua specificità difficile da scomporre è un un terzo passo. E una volta cominciato a mettere i piedi uno davanti all'altro, i passi diventano movimento da mantenere.

La ricerca dei passi successivi è naturalmente e inevitabilmente simbolica. Si tratta di mantenere la capacità di stupire e sorprendere e, attraverso questo, riuscire ad aprire un canale di comunicazione con quante/i fingono di non pensare, di non vedere di non decidere e passivamente confermano lo stato di fatto anzi lo rafforzano.

Alla prossima cronaca il quarto passo , che sarà lungo e colorato:  Dosta

Jun. 10th, 2006

l'interesse autentico parte 2: contaminazione fra possibile e realeParlare di interesse autentico richiede l'abilità di un gambero, ovvero la qualità di avanzare e retrocedere mantenendo comunque la posizione.

Dico questo per la semplice ragione che la ricerca di un livello di contaminazione fra possibile e reale che sia al contempo leale, tanto verso il desiderio di un mondo più equo e sostenibile quanto verso la possibilità di averlo/farlo/crearlo, è naturalmente condizionata dalla sempre più evidente e critica non-sostenibilità ne/degli ideali dello sviluppo/cooperazione internazionale.

Infatti, la realizzazione di questi ideali avviene attraverso il filtro delle regole proprie all'attribuzione di fondi pubblici. L'entrata degli ideali in un sistema legale e formale, sia esso statale o sovrastatale (Nazione/Unione Europea/ONU) significa che gli ideali verranno valutati, interpretati e approvati nella misura in cui corrispondono e contribuiscono alla politica estera e di promozione del sistema legale-formale approvante, quindi come nel processo di trasformazione del cibo scontano tutta la distanza fra la mela originaria ed il succo finale in vendita.

Il processo di trasformazione serve per fare si che l'ideale grezzo venga allineato e reso conforme ad un sistema paese. Anche se, occore sottolineare che, sempre più spesso, il sistema paese creato è un luogo della forma più che della sostanza. Così, quasi per legare la realtà dei corpi alle realtà delle politiche lo sviluppo/cooperazione/aiuto si è fatta decentrata, locale addirittura secondo alcune accezioni popolare. Quasi a significare, con questo, che avvicinando territorialmente il soggetto che finanzia al soggetto che implementa le politiche di cambiamento, si possa diminuire o quantomeno mantenere, una contaminazione accettabile (!?!).

Sempre proseguendo lungo una linea logica di riduzione della distanza fra il legale-formale ed il reale-autentico: l'auto-finanziamento di un'idea, progetto, programma offrirebbe la soluzione magica, quasi una regola aurea per garantire il migliore (ovvero minore) livello di contaminazione fra il possibile ed il reale.

Eppure non è così. La meraviglia dei ragionamenti logici è che tendono a sopprimere la realtà. I ragionamenti logici non fanno il conto con i corpi. Con le incongruenze individuali e collettive, con le tentazioni, le ambizioni insomma ogni buona causa ha il proprio Faust dietro l'angolo pronto a suggerire contaminazioni di successo dell'idea/progetto/programma.

La questione quindi di una consapevolezza senza discontinuità simbolica dei valori dichiarati diventa LA QUESTIONE di ogni individua che abbia interessi nel cosiddetto mondo-pubblico-e-del-bene-comune.

E questo per il momento, il prossimo giro di scrittura sull'interesse autentico richiederà un ulteriore passo da gambera per ri-partire dall'individua, dalle sue aspirazioni, ambizioni e costrizioni per una sopravvivenza (quotidiana, mensile e annuale) che sia superiore al livello minimo della povertà dignitosa.

Jun. 6th, 2006

dosta - basta - enough

Per un momento sabato 3 giugno ho pensato che il cielo in Bosnia fosse nazionalista:
piangeva, come al funerale di Izetbegovic... (così Paddy Ashdown il piccolo dio della comunità internazionale aveva descritto la giornata grigia e piovosa - mutna - del funerale).

Invece alle 7 di sera anche il cielo ha detto DOSTA - BASTA - ENOUGH ovvero quando è troppo è troppo.

Il 3 giugno è stata una bella, intensa, musicale giornata di protesta.

Dosta il movimento di resistenza e protesta civile è tornato a parlare ... Dal 22 dicembre 2005 ha preso a riunirsi ogni sabato alle 12 davanti al parlamento, ogni sabato il collettivo food not bombs ha raccolto cotto e distribuito cibo caldo, ogni sabato ha manifestato attraversando la città, da Marin Dvor lungo Skenderija passando per Dom Armije girando nella Ferhadija, attraversando la Titova, proseguendo lungo il cantiere della ex Robna Kuca a Parkusa e giù, verso palazzi governativi vicino all'Alipashina Dzamija per tornare alla Skupstina, al Parlamento.

Dosta è un movimento in cui persone fisiche si prendono la responsabilità di dire e fare, a cui contribuiscono con fondi propri e che rilascia ricevuta per ogni donazione e ne comunica l'uso. Un movimento di attiviste/i che si batte per promuovere la dignità di una cittadinanza bosniaco-erzegovese libera dal rigore etnico di Dayton, dalla demagogia dei partiti, dalle appartenenze a gruppi di potere. Insomma, era quello che ci voleva per una campagna elettorale che sta entrando nel vivo e non offre nessuna vera alternativa, impallata com'è fra le popolazioni costituenti ed il tentativo di non scontentare nessun@.

La specificià di Dosta è che non è stata creata dai fondi per la democratizzazione, l'accesso all'Unione Europea, la promozione di giovani, donne, pensionati e disabili ma che è la voce diversa di giovani, donne, pensionate/i e disabili che sono stanche di essere destinatarie future di questo o quell'intervento. Una voce naturale, che usa l'hip hop di Frenkie e degli altri gruppi che hanno ritmato la protesta del 3 giugno. E' una voce piena di umorismo che pubblica on line il fax con cui le autorità a firma di Bernhard Wiener negano il permesso di tenere il concerto davanti al Parlamento perche si tratta di uno spazio non pubblico con un cantiere aperto che lavora infaticabilmente anche durante il fine settimana. Affermazione ridicola e al contempo falsa per chiunque viva a Sarajevo e che dimostra l'imbarazzo e la difficoltà della politica professionista di fronte ad un movimento che è partito denunciando l'insensato aumento delle bollette della luce e che mostra di avere la creatività e determinazione necessarie per creare uno spazio di cittadinanza aperto.

 

DOSTA
Frenkie - Dubioza Kolektiv & Frenkie - Dosta


May. 29th, 2006

giorno primo, riflessione: l'interesse autentico

Ho lavorato anni dentro un sistema che si chiama cooperazione internazionale e anche se me ne sono distanziata non l'ho mai lasciato.

Sono rimasta a lavorare nel terzo settore o settore not-for-profit come individua a contratto di un idea: ovvero una fra le tante co.co.co che devono realizzare gli obiettivi di un progetto. Per alcuni anni non ho avuto nulla da dire se non progressivamente liberarmi delle contraddizioni sperimentate sulla pelle, cercando di trovare una dimensione olistica e a misura di donna.

C'è una non-sostenibilità negli ideali che la cooperazione fa professare alle proprie cooperanti che alla lunga porta all'alienazione e al cinismo. A mio tempo, per rimanere umana, avevo operata una quasi-uscita di scena dal sistema ed una sospensione del campo di coscienza.

Il "trucco" ha funzionato, e sono riuscita ad eliminare le tossine più pericolose e inquinanti. Ma ogni bel gioco dura poco e pensando di esserne fuori mi sono nuovamente ricacciata nella non-sostenibilità degli ideali e nella corrispondente consumazione del corpo (quello vero reale) estenuato, dal tentativo di garantire un livello di contaminazione possibile, reale e al contempo leale fra il desiderio di cambiare il mondo e la possibilità di farlo senza divenire una schiava nell'ambivalente mondo not-profit o della cooperazione internazionale.

Così da circa 20 giorni ho cominciato a riflettere su l'interesse autentico, ovvero il livello di contaminazione fra il mercato ed il presupposto teorico che fa da base alle diverse idee di cooperazione.

E' infatti vitale, per qualunque operatrice e soprattutto per quelle alla frontiera fra i mondi ricchi e quelli meno ricchi o definitivamente poveri, riuscire a definire l'interesse autentico dei soggetti della cooperazione che ci contrattano.

La ragione è fondamentale perchè la prestazione richiesta all'operatrice attiene alla rappresentanza simbolica dei valori dichiarati dal soggetto contraente (ong, cooperativa sociale e via discorrendo) per cui, maggiore la distanza fra sistema di valori dichiarato e il sistema di valori praticato, maggiore la consunzione fisica dell'operatrice che, alienata, deve praticare una politica e dichiararne un'altra.

Per cui dal punto di vista della sopravvivenza fisica e simbolica l'operatrice dovrebbe riuscire a riconoscere in chi la contratta e contatta il divario reale esistente fra l'interesse autentico dichiarato (un mondo uguale e giusto per tutte/i) e l'interesse autentico perseguito (un mondo migliore per alcune/i).

Naturalmente, è solamente riuscendo a riconoscere l'interesse autentico perseguito che l'operatrice riesce ad essere una soggetta attiva di cambiamento e a vivere una contaminazione possibile e non distruttiva.

...
....

Previous 10